|   | 

Kraków – pozyskiwanie dotacji unijnych

Dnia 21 grudnia 2018 r. prezydent miasta Kraków wydał zarządzenie nr 3501/2018 doprowadzające do reorganizacji Urzędu Miasta Krakowa. Od dnia 1 stycznia 2019 roku działa Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, włącznie z Referatem Funduszy Europejskich. Ma on za zadanie koordynowanie pozyskiwania oraz wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej zarówno do realizacji projektów inwestycyjnych, jak i innych, a które wspomagają rozwój Gminy Miejskiej Kraków.

Unijne Oblicze Krakowa jest stroną, gdzie można uzyskać na temat pozyskiwania oraz wykorzystywania funduszy więcej informacji.  

Programy operacyjne dostępne w latach 2014-2020

Polska uzyskała w latach 2014-2020 82,5 mld euro od UE na realizację polityki spójności. Realizacja inwestycji jest prowadzona poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym ponadregionalny dla Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Ponadto funduszy użyto w 16 programach regionalnych. Zarządzanie Programami krajowymi prowadzi minister ds. rozwoju regionalnego.

PO – Infrastruktura i Środowisko

obejmuje gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, adaptację do klimatu, transport bezpieczeństwo energetyczne, dziedzictwo kulturowe, a także ochronę zdrowia.

PO – Inteligentny Rozwój

Promowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, nakłady na zwiększenie praz naukowo-badawczych, wspieranie innowacji.

Jest adresowany do przedsiębiorców (zwłaszcza MŚP), jednostek naukowych, konsorcjów oraz instytucji otoczenia biznesu.

PO – Polska Cyfrowa

Dofinansowanie dostępu do sieci internetowych, zwłaszcza szerokopasmowych, wdrażanie e-usług publicznych, w celu bardziej przyjaznego i ułatwionego dostępu do urzędów, edukacji oraz usług zdrowotnych oferowanych on-line. Wzmacnianie młodych i kreatywnych potencjałów informatycznych, a takze działania ukierunkowane na aktywizację osób 50+ oraz niepełnosprawnych.

PO – Wiedza Edukacja Rozwój

Tutaj pieniądze pochodzą bezpośrednio z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także z linii przeznaczonej do aktywizacji zawodowej młodych ludzi.

Przeznaczenie: zatrudnienie, powrót do społeczeństwa, edukacja, w tym szkolnictwo wyższe, a także zdrowie oraz tzw, dobre rządzenie. Dodatkowo wsparcie otrzymają innowacje społeczne oraz wymienione dziedziny we współpracy ponadnarodowej.Program będzie również wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych dziedzinach życia społecznego.

PO – Polska Wschodnia

PO PW 2014-2020 jest przeznaczony do finansowania rozwoju województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Większość funduszy przeznacza się na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne inwestycje w komunikację miejską, drogi oraz kolej.

PO – Pomoc Techniczna

Wsparcie dla instytucji działających w realizacjach polityki spójności w latach 2014-2020.

Zapewnienie środków na utrzymanie i rozwój instytucji wykazujących potencjał w relatywnym administrowaniu Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie tych instytucji, które realizują projekty wsparcia miejskiego w całej polityce spójności. Program obejmuje również promocję w zakresie edukacji odnośnie do dostępności oraz pozyskiwania funduszy, a takze szkolenie w tym zakresie beneficjentów.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dofinansowanie projektów realizowanych wespół z partnerami zagranicznymi (transgraniczne, transnarodowe, a także międzyregionalne).

Programów transgranicznych jest cały szereg i warto się z nimi zapoznać, Dotyczą płaszczyzn współpracy na liniach: Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Polska-Saksonia, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Południowy Bałtyk, Litwa-Polska, Ponadto Programy EWP obejmują również programy transnarodowe, czyli Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz ogólny program międzyregionalny o nazwie Interreg Europa).

Programy regionalne

Oprócz krajowych, fundusze obejmują również 16 programów regionalnych, mających na celu wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacje, informatykę, ochronę środowiska i energetykę, zdrowie, dziedzictwo kulturowe, rewitalizację przestrzeni publicznej  środowiska, rynek pracy oraz edukację.

Zarządzanie tymi funduszami spoczywa na barkach władz samorządowych, w tym wypadku wojewódzkich.

W wypadku woj. małopolskiego na RPO WM 2014-2020 przeznaczono 2,87 mld euro, które zostaną wydatkowane na 13 wyszczególnione cele priorytetowe.

https://www.a1europe.pl/

Michał

Specjalista SEO

Zobacz również

Jak działać w internecie, żeby promować swoją markę? Do czego potrzebne jest Ci pozycjonowanie? Czy nowe media pomogą wzrastać Twojej firmie? Jaki sprzęt jest Ci potrzebny do biura? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na naszej stronie.

Cytat

It's still magic even if you know how it's done.

Terry Pratchett, A Hat Full of Sky